Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom

Javni oglas za izbor i imenovanje  predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH“, broj:12/03, 34/03, 65/13), članka 40. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 6/03, 01/13, 13/19), članka 25. Statuta Općine Odžak („Službeni glasnik Općine Odžak“ br. 2/09), Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Općine Odžak br. 01-01-231/13 („Službeni glasnik Općine Odžak“ br. 8/13 ), Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Općine Odžak br. 01-01-272/15 („Službeni glasnik Općine Odžak“ br. 10/15), Odluke o pokretanju postupka Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom Odžak broj:01-01-243/20 od 18. 9. 2020. godine („Službeni glasnik Općine Odžak“ broj: 6/20), Općinsko vijeće Odžak objavljuje:

Javni oglas za izbor i imenovanje  predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom Odžak

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje  predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom Odžak i to:

  • Predsjednik Upravnog vijeća – iz reda osnivača (jedan),
  • Članovi Upravnog vijeća – iz reda osnivača (dva),
  • Član Upravnog vijeća – predstavnik zdravstvenih djelatnika Doma zdravlja sa stacionarom - Odžak (jedan),
  • Član Upravnog vijeća – predstavnik  Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske (jedan).

Javni oglas možete preuzeti na sljedećoj poveznici:


Ispis   E-mail