Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

Image

Zlatko Mujkanović

Predsjedatelj Općinskog vijeća

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Uloga i značaj Općinskog vijeća

  Općinsko vijeće je zastupnički organ građana Općine i organ lokalne samouprave izabrano na temelju općeg biračkog prava na izravnim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

  Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove sukladno Ustavu, zakonu i Statutu.

  Općinsko vijeće ima 25 (dvadeset pet) vijećnika, od kojih je najmanje 1 vijećnik iz reda nacionalnih manjina, u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

  Općinsko se vijeće konstituira izborom predsjedatelja Općinskoga vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina općinskih vijećnika.

  Vijećnik vrši svoje dužnosti prema svome slobodnom uvjerenju, a na dobrobit svih građana Općine.

  Vijećnik se u javnom životu treba ponašati sukladno Etičkome kodeksu vijećnika koji donosi Vijeće.

  Članovi Općinskog vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje donosi Općinsko vijeće u okviru svojih nadležnosti.
  Mandat vijećnika je četiri godine.

  Mandat vijećnika prestaje u slučajevima utvrđenim Izbornim zakonom BiH.

  Općinski vijećnik dužan je podnijeti ostavku na svaku od nespojivih dužnosti sukladno posebnom zakonu, prije preuzimanja mandata vijećnika.

  Općinsko će vijeće donijeti odluku o prestanku mandata zbog sukoba interesa općinskom vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom.

  Općinski vijećnici imaju, sukladno općinskoj odluci, pravo na naknadu i naknadu troškova, što su nastali u svezi s radom u Općinskom vijeću.

  Općinski vijećnici svoju dužnost obnašaju počasno i za to ne primaju plaću, izuzev predsjedatelja koji dužnost predsjedatelja Vijeća obnaša profesionalno i za to prima plaću iz sredstava proračuna Općine.

  Na prava i obveze koje se odnose na radno-pravni status predsjedatelja Općinskog vijeća koji svoju dužnost obnaša profesionalno, ako nisu uređeni posebnim zakonom, primjenjuju se propisi kojima se uređuje status državnih službenika, opći propisi i kolektivni ugovori.
  Image

  GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

  VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

  Image

  VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

  Image

  ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

  Image

  RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

  Image

   

  Trg Bosne i Hercegovine,

  76290 Odžak

  Telefonska centrala:
  031 761 016, 031 761 027
  063 776 729, 063 390 531
  Fax: 031 711 100

  Matični ured:
  031 761 480