Obavijest o anketi

Obavijest o anketi

Federalni zavod za statistiku  javnost u Federaciji BiH da će se, počevši od 3. 5. 2021. godine do 22. 6. 2021., (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana) u okviru projekta "Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak" na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će provoditi akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku.

Statističke institucije u BiH po prvi put od 2009. godine rade ažuriranje okvira uzorka s krajnjim ciljem da se poveća obim i kvaliteta statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje s EU standardima.

Svrha projekta je da se dobije novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima. Novi okvir uzorka će omogućiti složenije sheme odabira uzoraka koje su karakteristične za kontinuirana istraživanja.

Istraživanja zasnovana na uzorku jedna su od glavnih aktivnosti statističkih institucija u Bosni i Hercegovini i njihov broj se stalno povećava. Nedostatak odgovarajućeg okvira uzorka direktno se odražava na kvalitetu odabira uzorka i kvalitetu rezultata istraživanja, te je ažurirani okvir uzorka preduvjet za kvalitetan rad statističkih institucija u BiH.

Ažuriranje okvira uzorka osigurat će visoka kvaliteta statističkih podataka i pružiti osnovu za prikupljanje i diseminaciju vrijednih, usporedivih, pouzdanih i točnih podataka i statistika potrebnih za planiranje kratkoročnih i dugoročnih socijalno-ekonomskih razvojnih strategija i praćenje procesa reforme u Bosni i Hercegovini. Također će omogućiti ubrzanje procesa usklađivanja s EU standardom u statistici.

Federalni zavod za statistku unaprijed se zahvaljuje za kooperativnost i razumijevanje .

Anketari su prilikom anketiranja obavezni primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski i pridržavanja fizičke distance, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika.

Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima 36. do 42. Zakona o statistici u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br. 63/03 i 9/09) i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.


Ispis   E-mail