Tajnik općinskog organa uprave

Pomaže Općinskom načelniku pri utvrđivanju radnih ciljeva i prati njihovu realizaciju, koordinira i usmjerava rad službi za upravu. Informira Općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema. Koordinira suradnju između općine Odžak i drugih organa državne uprave, odgovara za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih resursa koji su mu povjereni. U suradnji sa rukovoditeljima osnovnih organizacijskih jedinica analizira mjesečne planove rada, izvještaje, informacije i druge materijale iz nadležnosti Općinskog organa uprave. Izrađuje osobno po nalogu Općinskog načelnika analize, informacije, druge materijale i normativna akta iz djelokruga rada Organa uprave. Donosi i potpisuje akte i odlučuje o pitanjima za koje ga ovlasti Općinski načelnik, sudjeluje u pripremi i izradi proračuna Općine i Organa uprave sudjeluje u izradi i implementaciji strategije i planova razvoja Općine. Prisustvuje sjednicama Kolegija i Općinskog vijeća i obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinski načelnik.