SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I KATASTAR NEKRETNINA

Obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na : prostorno planiranje, urbanizam, graditeljstvo, izradu urbanističkih planova, izdavanje urbanističkih suglasnosti i dozvola za građenje kuća, gospodarskih, zdravstvenih i drugih objekata, održavanje premjera i katastra nekretnina zemljišta, provođenje promjena na zemljištu i kompjutorsku obradu podataka na provođenju promjena na katastarskim planovima i operatu, upis prava na nekretninama po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranaka, izdavanje uvjerenja i izvoda iz PL, kopija planova i dr.