Na temelju članka 4 . Odluke o prodaji službenog motornog vozila, broj: 01-01-151/19 od 8. 11. 2019. godine, i članka 38. Statuta Općine Odžak ("Službeni glasnik Općine Odžak", broj: 02/09) općinski načelnik objavljuje:

 

Javni oglas o prodaji putničkog motornog vozila putem javnog nadmetanja - putem zatvorenih pisanih ponuda

Ministarsvto gospodarstva, rada i prostornog uređenja sukladno programskim aktivnostima, planiranim za 2020. godinu, a na temelju Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 3/20, 05/20, 6/20, 7/20, 9/20, 10/20) objavljuje izmjenu Javnog poziva.


Na temelju članaka 46., 48.,  i 64. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske, broj 8/08, 10/16), članaka 24., 25. i 29. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji djelatnih mjesta dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ JU Odžak (broj 80101-30/12 od 10.05.2012.god.), te odluke Upravnog vijeća broj 80101-01-99 /20 od   31. Kolovoza 2020.godine Upravno vijeće dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ JU Odžak  raspisuje:

Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja sukladno programskim aktivnostima, planiranim za 2020. godinu, a na temelju Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga („Narodne novine Županije Posavske, broj: 3/20, 05/20, 6/20, 7/20, 9/20, 10/20) i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 10/20), objavljuje javne pozive za korištenje financijskih sredstava na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga.

Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj ("Narodne novine Županije Posavske", broj 9/13, 11113. 2/14 i 6/17) i članka 33. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskog organa uprave općine Odžak ("Službeni glasnik općine Odžak", broj :02/06), Općinski načelnik raspisuje

Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika u općinskom organu uprave Odžak

Stranica 1 od 2