Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i članka 38. Statuta Općine Odžak ("Službeni glasnik Općine Odžak, broj 02/09), a u skladu sa sredstvima planiranim u Proračunu Općine Odžak za 2016. godinu, Općinski načelnik donosi

Odluku o XXIII. (dvadesettrećoj) izmjeni i dopuni Plana javnih nabava Općine Odžak za 2016. godinu - OVDJE