Federalni zavod za statistiku dostavio nam je obavijest sljedećeg sadržaja:

 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 27. 7. 2020. godine, u trajanju od 22 dana (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana), u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak", a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br.63/03 i 9/09) na teritoriji Vaše općine provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog o okvira uzorka.

 

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru akademske 2020./2021. godine na području Županije Posavske u Orašju – u Školskom centru fra Martina Nedića zaprima prijave za sljedeće studije:
• Preddiplomski studij Informatike
• Preddiplomski studij Razredne nastave
• Preddiplomski studij Predškolskog odgoja
• Preddiplomski studij Kineziologije

Temeljem članka 64. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske, broj 8/08 i 10/16), članka 14. Pravilnika o prijemu djece u Dječji vrtić i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga (broj 80101- 179-1/18 od 21.8.2018. godine), članka 18. Poslovnika o radu upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ Odžak, broj: 8010-41/08 od 14.10.2008. godine i Odluke broj .80101-131/19 Upravno vijeće dječjeg vrtića raspisuje:

 

JAVNI  NATJEČAJ

za  upis  djece  u  dječji  vrtić  za  pedagošku  2020./ 2021.  godinu