Temeljem članka 64. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske, broj 8/08 i 10/16), članka 14. Pravilnika o prijemu djece u Dječji vrtić i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga (broj 80101- 179-1/18 od 21.8.2018. godine), članka 18. Poslovnika o radu upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ Odžak, broj: 8010-41/08 od 14.10.2008. godine i Odluke broj .80101-131/19 Upravno vijeće dječjeg vrtića raspisuje:

 

JAVNI  NATJEČAJ

za  upis  djece  u  dječji  vrtić  za  pedagošku  2020./ 2021.  godinu

 

 

Cijeli tekst natječaja OVDJE:javni natječaj 2020-2021