Temeljem članka 64. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske, broj 8/08 i 10/16), članka 14. Pravilnika o prijemu djece u Dječji vrtić i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga (broj 80101- 179-1/18 od 21.8.2018. godine), članka 18. Poslovnika o radu upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ Odžak, broj: 8010-41/08 od 14.10.2008. godine i Odluke broj .80101-131/19 Upravno vijeće dječjeg vrtića raspisuje:

 

JAVNI  NATJEČAJ

za  upis  djece  u  dječji  vrtić  za  pedagošku  2020./ 2021.  godinu

Ovim putem Općina Odžak obavještava sve podnositelje prijava na Javni oglas za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled gradevina izgr, adenih na području općine Odžak, broj: 01-02-1074/20 čiji je tekst objavijen na web stranicama Općine Odžak i Vlade Županije Posavske te oglasnim pločama Općine Odžak dana 19. 3. 2020. godine, a Službenom glasilu Županije Posavske dana 20. 3. 2020. godine da se rok za podnošenje prijava na navedeni Javni oglas produžava do 30. 4. 2020. godine.