Federalna uprava CZ aktom br. 05-44/15-148/2018 od 12.03.2018. god. dostavila je preporuke kojim se nositeljima zaštite i spašavanja preporučuje da odmah poduzmu sve odgovarajuće mjere zaštite i spašavanja na svom području, u  cilju smanjenja broja požara (posebno požara na otvorenom prostoru), njihovog obima i intenziteta, kao i materijalnih šteta koje mogu nastati kao posljedica požara.

 

Budući da su već zabilježene visoke temperature, te da su započeli radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog rastinja, a imajući u vidu, da su u prethodnim godinama evidentirani brojni požari na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama (radi se o požarima suhe trave i rastinja na poljoprivrednim površinama–bilo obrađenim, bilo zapuštenim), koji su izazvali velike materijalne štete, upozoravamo građane da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre u blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, stambenih naselja, vodova dalekovoda i sl.

Služba civilne zaštite i civilnih poslova općine vrši pripreme za održavanje III sjednice Stožera
CZ općine Odžak koja je predviđana da se održi dana 17.04.2018. godine.

Za očekivati je da će Stožer usvojiti određene zaključke koji će ići u dva smjera:

1. Preporuke za organiziranje i provođenje preventivnih mjera zaštite od šumskih i
drugih požara u požarnoj sezoni