Na području općine Odžak se sukladno planu deminiranja za 2019 godinu odvija deminiranje na 3 lokacije. U tijeku je deminiranje od strane oružanih snaga BiH po projektu Obala rijeke Save-Zorice površine 212.465 m2.
Deminerski tim F BiH je završio na projektu deminiranja „Obala rijeke Save-Prud 1A“ u MZ Prud površine 4.253 m2 koji je predan općini Odžak dana 10.04.2019 godine.

Dana 17.05.2019.godine u 15 sati, Glavni rukovoditelj obrane od poplave, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, Sejad Delić, na prijedlog Područnog rukovoditelja obrane od poplava, Anto Grgić za  poplavno područje Odžačka Posavina, proglasio je prestanak redovne obrane od poplava, jer je na vodomjernoj stanici Slavonski Brod ispod kote pri kojoj počinje redovna obrana od poplava prema FOP-u.

S obzirom na to, da su danas u jutarnjim satima dostignute kote pri kojima se proglašava redovna obrana od poplava, Područni rukovoditelj obrane od poplava za vodno područje rijeke Save, Vodoprivredno poduzeće " Posavina", Anto Grgić, predložio je Glavnom rukovoditelju Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo, Sejadu Deliću, da proglasi početak redovne obrane od poplava na poplavnom području Odžačka Posavina.

Danas je u uredu načelnika Civilne zaštite u Odžaku, održan zajednički sastanak predstavnika Civilne zaštite s direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save, Sejadom Delićem. Sastanku je prisustvovao i Glavni sektorski rukovoditelj obrane od poplava za područje Odžačka Posavina.

Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narančasto upozorenje zbog obilnih oborina koje s očekuju do 16. svibnja. Zbog intenzivnijih padalina koje se očekuju u tom vremenu na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, dnevna su i obraćanja javnosti Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.