Služba civilne zaštite i civilnih poslova općine vrši pripreme za održavanje III sjednice Stožera
CZ općine Odžak koja je predviđana da se održi dana 17.04.2018. godine.

Za očekivati je da će Stožer usvojiti određene zaključke koji će ići u dva smjera:

1. Preporuke za organiziranje i provođenje preventivnih mjera zaštite od šumskih i
drugih požara u požarnoj sezoniU cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od pojava i posljedica koje mogu biti
Izazvane požarom na području općine, proizlazi potreba da nadležni organi, odnosno subjekti-
nosioci zaštite od požara, blagovremeno planiraju, organiziraju i provode propisane preventivne
mjere zaštite od požara.

Gore navedeno se posebno odnosi na pravna i fizička lica koji su vlasnici ili korisnici šuma, kao i
Organi uprave koji su nadležni za šume i šumsko zemljište da poduzmu odgovarajuće opće mjere
Zaštite od požara, u skladu s člankom 27. Stav 1. Točka 5.) i 6.) Zakona, kao i druge mjere zaštite od
požara koje su utvrđene važećim propisima iz oblasti šumarstva, kao i donesenim Planovima
zaštite šuma od požara.

Stožer će donijeti zaključak da Služba CZ za Vijeće pripremi Odluku kojom će se bliže odrediti
način:

- Spaljivanje korova i biljnog otpada, uvjeti i način obavljanja takvih radnji, kao i nadzor nad
njihovim provođenjem,
- Čišćenje i održavanje putnih pojaseva od prisutnosti lako zapaljivih i drugih tvari koje bi
mogle izazvati požar ili omogućiti njegovo širenje ( posebno pojaseve uz javne prometnice koje prolaze kroz šumska područja ),
- Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara na trasama i ispod trasa elektroenergetskih vodova,
- U suradnji s nadležnim koji gazduju šumama utvrditi planove osmatranja i obilaska šumskih gazdinstava, te definirati snage i sredstva koja će u slučaju požar biti upotrijebljena.

2. Preporuke za organiziranje i provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja na
vodi i pod vodom, s ciljem prevencije opasnosti od štetnog djelovanja voda

- Izvršiti preglede postojećih planova zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara
u slučaju pojave poplava i podzemnih voda,
- Pratiti i promatrati stanje od vodozaštitnih objekata i terena, a za potencijalno opasna
područja organizirati akcije čišćenja riječnih korita, odvodnih kanala, uređenje obale itd.
- Unaprijediti suradnju civilne zaštite s privrednim društvima i pravnim licima koja upravljaju vodnim objektima, radi redovnog i izvanrednog praćenja vodostaja i pravovremenog informiranja građana
- Izvršiti preglede i procjenu upotrebljivosti raspoloživih MTS i opreme ( čamci, cisterne za vodu, pumpe i dr. ) za spašavanje na vodi i pod vodom
- I druge zaključke koje usvoji Stožer.