Temeljem odredbi Odluke o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na temelju posebno-naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine  FBiH", broj 04/12 i 80/13), Služba za civilnu zaštitu i civilnih poslova Općine Odžak, početkom godine za Stožer priprema dva akta i to:

1.Izviješće o utrošku sredstava Civilne zaštite općine Odžak u 2017.godini.

2.Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2018.godini.

                                  

Oba akta stožer Civilne zaštite općine Odžak je na svojoj sjednici koja je održana dana 19.02.2018.godine je jednoglasno usvojio.  

                                             

Izviješće OVDJE

Godišnji plan OVDJE