Na I sjednici Općinskog stožera Civilne zaštite Odžak jedna od točaka koju su članovi stožera razmatrali je i gore pomenuta informacija.

U samom uvodu predstavnik VP „Posavina“ d.o.o. je prezentirao što je to odrađeno na području općine Odžak u periodu 2014.-2017.godina.

 

 • U srpnju 2014 godine održana je u Briselu donatorska konferencija na kojoj su obećana znatna sredstva za sanaciju i oporavak od poplava u iznosu od cca 800 miliona Eura.
 • Nastale štete na području cijele BiH iznose oko cca 040 miliona Eura, odnosno po jednu milijardu Eura za svaki entitet i oko 40 miliona Eura za Distrikt Brčko.
 • Jedan od zaključaka te konferencije je da Bosna i Hercegovina sačini Akcioni plan za zaštitu od poplava i upravljanja rijekama u BiH 2014 – 2017 godina.

Vijeće ministara BiH u siječnju 2015 godine usvojilo je pomenuti akt i nakon toga mogla su se početi koristiti sredstva EU.

 • Treba napomenuti da je ovaj Akcioni plan kada je u pitanju realizacija određenih poslova podijeljen u „Kratkoročne rokove“ i „Srednjoročne rokove“.
 • Ono što je za nas važno su mjere koje su predviđene kao kratkoročni rokovi, a odnose se na rekonstrukciju savskog i bosanskog nasipa te njihovo nadvišenje od 1,20 m odnosno podizanje nivoa zaštite od rijeke Save i rijeke Bosne na 1000 god. pojave velikih voda, te rekonstrukciju i čišćenje kanalske mreže.
 • Realizacija gore navedenih radova započela je u 2015 godini.

DO SADA REALIZIRANI PROJEKTI:

 • Rekonstrukcija savskog nasipa u Prudu 3.000 m, od km 0+000,00 (restoran Luxor) do km 3+000,00 (Ustava na Starači u Trnjaku). Radovi su započeti 2015 godine, a završeni u 2016 godini.
 • Završena je rekonstrukcija bosanskog nasipa u cjelokupnoj svojoj dužini odnosno 6,9 km (od Pruda do crkve u Gornjoj Dubici ili ušća obodnog kanala „Bosna – Bukovica“).
 • Završeni su svi radovi (građevinski, strojarski i elektro) na crpnim stanicama, čuvarskim kućama i centru odbrane od poplava.
 • U toku je izgradnja skladišnog prostora za kabaste materijale i sredstva vezana za Obranu od poplava u krugu C.S. „Zorice“.
 • Završeno je oko cca 6,0 km popratnog puta uz savski nasip sa branjene strane.
 • Nabavljeno je cca 100.000 vreća za pijesak, velika pumpa za vodu i 10 manjih, kao i stroj za punjenje vreća, limeni čamac s motorm te druga sitna sredstva i alati.
 • Izvršeno je saniranje velikog klizišta na kanalu Svilaj – Potočani cca 300 m. Očekujemo nastavak daljnje sanacije ovog kanala.

PROJEKTI U 2018 GODINI:

 • Ono što je još za nas važno je to da se ove godine nastavlja i biti će završena rekonstrukcija preostalog dijela savskog nasipa, a to je dionica C.S. „Svilaj“ – Kadar, cca 5,5 km, i time će u potpunosti biti rekonstruisan savski nasip na poplavnom području Odžačke Posavine, odnosno nivo zaštite podignut na 1000 god. pojave velikih voda.
 • Takođe ove godine kroz isti projekat će biti izvršena rekonstrukcija kanala Svilaj – Potočani (od ušća do km 1+600,00). Izvođači radova su izabrani i kako to vrijeme dozvoli radovi mogu da počnu.
 • Sa završetkom ovih radova naša zajednica, odnosno poplavno područje Odžačke Posavine biti će sa nivoom zaštite od vanjskih i unutrašnjih voda daleko iznad nivoa koje su imali do rata (1992 godina).

Treba napomenuti da su izvođači radova sredinom drugog mjeseca točnije 15.02.2018.godine uvedeni u posao.

PROJEKTI ZA NAREDNI PERIOD:

 • U narednoj fazi treba da se nastavi rekonstrukcija obodnog kanala „Svilaj – Potočani“, te kanala „Bosna – Bukovica“ koji ima i te kako važnost u Obrani od poplava od unutrašnjih voda. Treba podsjetiti da su oba kanala u Federalnom vlasništvu, odnosno da sa njima upravlja Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo. U tom kontekstu lokalna zajednica (općina sa svojim službama), kao i Županija treba koristiti sve pogodnosti i prilike da se ovi radovi što prije realizuju u cjelosti.
 • Izgradnja nastavka „Bosanskog nasipa“ od Gornje Dubice do Ade. Napominjemo da je projekt ovog nasipa gotov pa se može pristupiti izradi elaborata eksproprijacije i otkupa zemljišta odnosno izdavanja građevinske dozvole kako bi se ovaj projekat mogao što prije aplicirati kod nadležnih institucija i donatora. U tom smislu zamoljavamo da općinske strukture zajedno sa civilnom zaštitom rade na promoviranju i važnosti realizacije ovog projekta za našu zajednicu.
 • I na kraju od prioritetnih radova je sanacija i rekonstrukcija kanala „Srnotoča“ (oko 12,5 km) te sabirnog kanala na C.S. „Zorice“ (5,0 km) i sabirnog kanala na C.S. „Svilaj“ (2,5 km).

Ova tri kanala imaju izuzetnu važnost za Obranu od poplava od unutrašnjih voda a posebno sa aspekta plavljenja obradivog zemljišta te djelimičnog ugrožavanja stambenih i drugih objekata. Po važećem Zakonu o vodama ti kanali spadaju u nadležnosti Županije Posavske.

Međutim sobzirom da oni pokrivaju vodni sliv preko 9.000 ha, smatramo da bi općinska uprava i nadležno Županijsko ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo trebalo pokušati učiniti sve da se ovi kanali prenesu u Federalnu nadležnost, odnosno da njima upravlja a onda i održava Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo. Razlog je to što Županija Posavska nema dovoljno sredstava da redovito održava ove kanale. Možda se može razmišljati i o obostranom sufinanciranju održavanja ovih kanala kako bi se oni redovno održavali i bili u punoj funkciji odvodnje oborinskih voda, a onda i iskorištenosti samih crpnih stanica koje tu vodu prebacuju u r. Savu.

Takođe treba napomenuti da je Vlada Federacije donijela „Program sanacije posljedica polava, erozija i bujica na vodnom području r. Save tokom 2014 godine“. Kada je u pitanju Posavski kanton predviđena sredstva za realizaciju radova istoga kao što su sanacija i rekonstrukcija nasipa, crpnih stanica, obodnih kanala za oba poplavna područja iznose cca 65.000.000 KM.

Do sada su po raznim osnovama osigurana sredstva u iznosu od 32.500.000 KM, od čega je do sada implementirano oko 70% sredstava.

Povodom ove Informacije Stožer je jednoglasno donio zaključak da se urgira prema višim razinama vlasti i od istih traži realizacija preostalih projekata koji su predviđeni za 2018.godinu.

 

 

Služba civilne zaštite i  civilnih  

     poslova općine Odžak