Općinska služba CZ, u skladu sa točkom 20. Metodologije za izradu Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća ( “Sl. glasnik FBiH“ br. 35/ 04 ), pristupila je ažuriranju Procjene ugroženosti općine Odžak od prirodnih i drugih nesreća ( “Sl. glasnik općine Odžak“ br. 3/06), u daljem tekstu: Procjena ugroženosti, na isti način  i po postupku koji je utvrđen za izradu i donošenje Procjene ugroženosti.

To znači da će ažuriranje Procjene ugroženosti biti utvrđeno u suradnji sa općinskim službama i drugim organima općinske uprave, zavodima , naučnim i drugim ustanovama.Pored toga, u postupku ažuriranja Procjene ugroženosti izvršit će se usklađivanje i sa Procjenom ugroženosti  od prirodnih i drugih nesreća FBiH.
Ova odluka objavljena je u Službenom glasniku FbiH, br. 95/14, te stupila na snagu 22.11.2014. godine.
Nakon dobivenih podataka, prijedloga i sugestija od svih općinskih službi i drugih organa općinske uprave, zavoda, naučnih i drugih ustanova, općinska služba civilne zaštite i civilnih poslova izradiit će Prijedlog ažurirane Procjene ugroženosti, u koji će ugraditi, sve dostavljene podatke,prijedloge i sugestije navedenih općinskih organa i institucija.

Općinski stožer civilne zaštite, tijekom 2015. godine, razmatrat će na svojim sjednicama prijedlog ažurirane Procjene ugroženostina koji će dao svoje mišljenje, nakon čega će ovaj Dokument biti upućen Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Procjena ugroženosti temeljni je dokument za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Odžak za period od 2015. do 2020. godine, obzirom da je Program razvoja zaštite i spašavanja za period 2009. do 2014. godina istekao.

Procjena ugroženosti općine Odžak temeljni je dokument za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine Odžak koji treba izraditi, a koji općina dosada nije ni imala.

Doneseni zaključci Općinskog stožera na četvrtoj redovitoj sjednici stvoriti će osnovne preduvjete da općinska služba civilne zaštite i civilnih poslova ima sva zakonom predviđena akta temeljem kojih će moći još efikasnije provoditi preventivne i sanacione mjere zaštite i spašavanja.