Na prvoj izvanrednoj sjednici  Općinskog stožera civilne zaštite Odžak, održanoj dana 18.03.2020.godine u prostorijama općine Odžak, su članovi Stožera upoznati o donesenoj Odluci o proglašenju stanja nesreće, uzrokovane pojavom korona virusa od strane Vlade Federacije BiH, te da je sjednica sazvana sukladno izdanim naredbama Federalnog Stožera civilne zaštite i to naredbi broj: 12-40-6-148-2/2020 od 17.03.2020.godine.

Dnevni red je sadržavao:

  1. Informacija o donesenoj Odluci o proglašenju stanja nesreće, uzrokovane pojavom korona virusa od strane Vlade Federacije BiH.
  2. Upoznavanje i postupanje po naredbama Kriznog Stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Žćupanije Posavske ( sa 6.sjednice održane 17.03.2020.godine).
  3. Postupanje po naredbama Federalnog Stožera CZ od 17.03.2020.godine.
  4. Tekuća pitanja
  • Stavljanje u funkciju prostora za karantenu u Odžaku.

Istaknuto je da se naredbe i upute sa viših razina mijenjaju svaki dan i donose nova, tako da će se i Općina Odžak ponašati sukladno istim.

Na sjednici je izneseno od strane Načelnika PS Odžak Miše Senkovića način postupanja policajaca sa osobama kojima je izrečena mjera samoizolacije, kao i da je obim poslova policije znatno povećan sa pojavom koronavirusa, migranata ali i redovitim poslovima.

Predstavnik  Zavoda za javno zdravstvo ŽP Marijan Anđelić je istaknuo da Zavod provodi sve mjere iz njihove nadležnosti i koje su im izrečene od viših nivoa vlasti, da se provode mjere dezinfekcije javnih ustanova, te da sve ustanove treba da sačine specifikaciju svojih potreba i traže iste, a naglašeno je da svi treba da provode naredbe i upute viših razina u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja koronavirusa (COVID 19).

Na stožeru je doneseno nekoliko naredbi i zaključaka od kojih izdvajamo naredbu o aktiviranju i angažiranju svih službi zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć, odnosno Odjeljenja za pružanje prve pomoći, RKB zaštite i sprovođenja evakuacije i zbrinjavanja ljudi- Jedinice opće namjene općine Odžak i stavljanju na raspolaganje zaliha zaštitne opreme i materijalno-tehnička sredstva za potrebe provođenja mjera i aktivnosti na sprječavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa (COVID 19).

Među  donesenim zaključcima izdvajamo zaključak da se napravi specifikacija svih potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, te da se ista traže od viših nivoa vlasti radi potrebe provođenja mjera i aktivnosti na sprječavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa,

da se sačini detaljna informacija o dodijeljenim materijalno-tehničkim sredstvima,

da se svaki dan vrši dezinfekcija prostorija Općine Odžak i o tome popunjava odgovarajući obrazac, odnosno sačinjava zapisnik kao dokaz o provedenoj dezinfekciji,

da se osigura zaštita djelatnika koji imaju kontakte sa strankama i to sa maskama i rukavicama, uz pridržavanje mjera udaljenosti na minimalno 1,5 (jedan i pol) metar, te provođenje mjera dezinfekcije prostora, površina i sanitarnih prostorija i o svemu vođenje zapisnika,

da se svede broj djelatnika na minimum, prvenstveno se to misli na zdravstveno ugrožene osobe, majke sa malom djecom kao i ostale rizične skupine.

                                              

                                                                                                            Stožer CZ Odžak