Federalna uprava CZ aktom br. 05-44/14-159/2019 od 07.03.2019. god. dostavila je preporuke kojim se nositeljima zaštite i spašavanja preporučuje da odmah poduzmu sve odgovarajuće mjere zaštite i spašavanja na svom području, u  cilju smanjenja broja požara (posebno požara na otvorenom prostoru), njihovog obima i intenziteta, kao i materijalnih šteta koje mogu nastati kao posljedica požara.

Pošto smo ušli u period sa visokim temperaturama, bez kišnih  padalina, pojačanim poljoprivrednim radovima (sjetve), Služba CZ je sukladno Preporukama FUCZ poduzela i poduzima potrebne mjere u cilju smanjenja broja požara (pogotovo požara na otvorenom prostoru) te pravovremnih sankcija u slučaju pojave istih, na što  bržem gašenju i smanjenju štetnih posljedica koje požar može nanijeti.

Na lokalnim sredstvima javnog informiranja (Radio postaja Odžak, radio Preporod  Odžak) se svakodnevno, u više navrata, emitira obavještenje svim građanima o pojačanom oprezu i zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru te spaljivanje ostataka nakon pripremnih i drugih poljoprivrednih radova. U slučaju da se iste moraju uraditi, onda je potrebno poduzeti sve mjere kako ne bi došlo do nekontroliranog širenja i izazivanja štete od požara.

Ukoliko bi došlo do širenja požara ili naznaka da bi požar mogao izbjeći kontroli, potrebno je odmah nazvati Vatrogasno društvo na broj 123 ili policiju na broj 122.

Broj telefona u Službi CZ je 031/761- 017.

Služba CZ će redovito izvještavati Županijsku službu CZ o broju požara za protekli period, eventualnoj šteti izazvanoj požarom, angažiranim snagama na gašenju požara, uloženim sredstvima i sl.