Pripremajući za stožer CZ općine Odžak izvještaj o deminiranju na području općine za 2018. godinu i Plan deminiranja za 2019.godinu, služba CZ je uradila rekapitulaciju deminiranih površina od povratka u Odžak 1996. godine do 31.12.2018. godine.

Deminiranje na području općine Odžak smo podijelili u 2 faze i to:
I faza- od 1996. godine do V mjeseca 2011. godine
II faza- od V mjeseca 2011. godine do 31.12.2018. godine

Presjek je napravljen u V mjesecu 2011. godine jer je Ministarstvo civilnih poslova, Centar za uklanjanje mina u BiH tada izradilo Plan protuminskog djelovanja za općinu Odžak, temeljem koga je nastavljeno provođenje planiranih aktivnosti na terenu od strane akreditiranih organizacija za protuminsko djelovanje u općini Odžak.

U I fazi protuminskog djelovanja u općini je:

Tehnički izviđeno i očišćeno

1.419.354 m2

Proglašeno zonom bez utvrđenog rizika od mina ( ZUR)

2.300.000 m2

UKUPNO DEMINIRANO ILI PROGLAŠENO ZUR ZAKLJ. SA PETIM MJ.2011.G.

3.719.354 m2

 

                Donošenjem plana protuminskog djelovanja ostalo je za deminirati još 11.600.000,00 m² (11,6 km²).

MINSKA SITUACIJA U PETOM MJESECU 2011.GODINE

Sumnjiva i rizična minska površina

11.600.000m2 (11, 6 km2)

 

 

Sumnjiva površina I kategorije

1.000.000 m2

Sumnjiva površina II kategorije

6.150.000 m2

Sumnjiva površina III kategorije

4.500.000 m2

 

DEMINIRANE POVRŠINE OD 2011. GODINE

(nakon donošenja Plana protuminskog djelovanja 2011.godine)

31.10.2014.god.

PRUD NASIP PUKNUĆE 1 ID 13621

61.483 m2

28.08.2014.god.

PRUD NASIP PUKNUĆE ID 13591

6.200 m2

 

PRUD NASIP PUKNUĆE ID 13591

41.197 m2

30.10.2015.god.

NOVI GRAD LJEŠTRAK ID 13552

166.390 m2

            2017.god.

NOVI GRAD LJEŠTRAK1 ID 13957

101.057 m2

 

NOVI GRAD POTOP 1 ID 10813

106.589 m2

 

NOVI GRAD POTOP ID 10812 (14046)

30.809 m2

            2018.god.

PRUD ID 8662

172.190 m2

 

PRUD ID 8668

153.042 m2

 

SVILAJ- MLAKE MSP

1.180.000 m2

UKUPNO DEMINIRANO OD 2011. GOD. DO 31.12.2018.GOD.

 

2.018.957m2

       

          

                Iz gornje tabele je evidentno da je početkom ove godine ostalo sumnjivih i rizičnih površina 9.581.043 m².

Centar za uklanjanje mina u BiH planira u narednom periodu deminiranje nastaviti na dva načina i to:
Deminiranje metodom tehničkog izviđanja = 2.504.777 m2
Deminiranje sistemom MSP- a = 7.076.266 m2