PREGLED CIJENA I UKUPNE VRIJEDNOSTI ZAŠTITNE OPREME I OSTALIH MTS-A

 

 

R.br.

Naziv MTS-a i usluga

Količina

Ukupna cijena

1.

Izrada protupožarnog šumskog puta 

1

7000.00 KM

2.

Održavanje postojećeg  protupožarnog šumskog puta

1

7000.00 KM

3.

Izrada pristupnog keja za potrebe CZ–lokacija Novi Grad

 

1

 

6.000,00 KM

4.

Nabavka rabljenog motornog vozila

1

10.000,00 KM

5.

Sufinanciranje projekta deminiranja

1

3.800,00 KM

 

 

 

 

6.

 

 

Nabavka užadi za spašavanje sa visina

-          uže spasilačko ø 10 mm,duž. 5m

-          uže spasilačko ø 12 mm,duž. 15m

-          uže spasilačko ø 14-18 mm,duž. 25m

-          uže spasilačko ø 16-20 mm,duž. 50m

-          uže spasilačko ø 25 mm,duž. 25m

-          uže spasilačko ø 7 mm,duž. 40m

 

 

2

2

1

1

1

1

 

 

 

 

 1000,00 KM

Nabavka pojaseva za spašavanje na vodi

Nabavka reflektirajućih prsluka za pripadnike službi zaštite i spašavanja

Nabavka reflektora

10

50

 

4

1000,00 KM

200,00 KM

 

800,00 KM

7.

Nabavka stacionarne bazne stanice s antenom

Nabavka metle za gašenje požara

1

-

1.500,00 KM

   600,00 KM

8.

Usluge osiguranja 52 člana Jedinice CZ opće namjene

1

1.500,00 KM

9.

Sredstva za pripremanje, obuku i vježbe odjeljenja CZ

 

1

 

 4.000,00 KM

10.

Nabavka materijala za popravak i održavanje opreme – nabavka goriva, maziva, održavanje i servisiranje MTS-a

 

1

 

 4.000,00 KM

 

 

 

 

UKUPNO

48.400,00 KM