Jučer je održana deseta redovita sjednica Općinskog vijeća Odžak. Sjednici  je prisustvovao  općinski načelnik Jakov Ivanković sa suradnicima te 24 vijećnika od ukupno 25 koliko broji Općinsko vijeće i predstavnici lokalnih medija.

Na početku sjednice kojom je predsjedao predsjedatelj Općinskog vijeća Mujo Puzić, svečanu prisegu dao je novi vijećnik SDA , Admir Hadžikadunić,  koji je zamijenio vijećnicu Indiru Topolović koja  zbog odlaska na novu dužnost nije mogla obnašati mjesto vijećnika zbog  sukoba interesa. Za sjednicu je bilo predloženo 14. točaka ali je predlagač, općinski načelnik, povukao dvije točke. Na prijedlog predsjedatelja Muje Puzića s dnevnog reda je povučena i točka Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića "Paola Cerueto" JU Odžak za pedagošku 2017./2018. godinu i Izviješće o radu Dječjeg vrtića "Paola Cerueto" JU Odžak za pedagošku 2017./2018. godine.  Vijećnici SDP-a Damir Subašić, SDA Nasiha Torić i Demokratske fronte Bojan Kovačević su tražili izmjene dnevnog reda u smislu skidanja još dvije točke: Nacrt - Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP "Komunalac" d.o.o. Odžak i Prijedlog Zaključka o usvajanju Elaborata o formiranju novih ulica i dodjeli kućnih brojeva u Odžaku, ali ovi prijedlozi izmjena Dnevnog reda nisu dobile potrebnu većinu te se o istim raspravljalo.

U prvoj točci dnevnog reda: Vijećnička pitanja su postavili vijećnik SDP-a Damir Subašić, Martin Andačić, vijećnika HDZ-a 1990, te Vijećnik SDP-a Damir Hamidović . Na  postavljena pitanja načelnik je odmah na sjednici dao odgovore.

Na jučerašnjoj  desetoj sjednici Općinskog vijeća vijećnici su najviše vremena utrošili na raspravu o Nacrtu - Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP „Komunalac“  d.o.o. Odžak. Ovaj dokument vijećnicima je prezentirao član privremenog  Nadzornog odbora JP „Komunalac“ d.o.o. Odžak,  Mato Knežević,  a u rasprave s  prijedlozima  i primjedbama su se uključili vijećnici SDA Enes Salkanović i Nasiha Torić, SDP-a Damir Subašić i Damir Hamidović, HDZ-a Dragan Guberac i Anto Jurišić i neovisni vijećnik Juro Udovičić. Nakon rasprave od sat i pol, na prijedlog pravnice Marinke Pranjić dokument je u ponuđenom obliku  usvojen kao Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta JP Komunalac Odžak.

Također je usvojena i Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora, a vezano za baznu stanicu koja se nalazi u Mjesnoj zajednici Novi Grad. Nakon pojašnjenja načelnika službe za prostorno uređenje i katastar nekretnina usvojeno je  Izviješće o provedenoj proceduri za izradu Prostornog plana općine Odžak za period od 2015.-2035. godine i  Odluka o usvajanju Prostornog plana općine Odžak za period 2015.-2035. godine.

Odluka o dodjeli stipendija za akademsku 2017/2018 godinu, koju je vijećnik SDP-a Damir Subašić pohvalio i kazao da ju podržava, nakon čega je  jednoglasno usvojena.

Usvojena je i Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja općine Odžak.

Zaključak o usvajanju Elaborata o formiranju novih ulica i dodjeli kućnih brojeva u Odžaku, općinski načelnik Jakov Ivanković  pojasnio je  o čemu se radi i što sadrži elaborat odnosno prijedlog regija ulica.

Nakon prijedloga i sugestija Vijećnika SDP-a Damira Hamidovića ,Vijećnika SDA Enesa Salkanovića, Vijećnika HDZ-a BiH, Dragana Guberca  i Jure Udovičića, neovisnog vijećnika, Zaključak o usvajanju Elaborata o formiranju novih ulica i dodjeli kućnih brojeva u Odžaku je usvojen većinom glasova vijećnika Općinskog vijeća.