BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ODŽAK

- OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-01- 385/17

Datum, 08.12.2017.

 

Na temelju članka 62. i 63. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Odžak ("Službeni glasnik općine Odžak" br. 3/09)

S A Z I V A M

X redovitu sjednicu Općinskog vijeća Odžak

koja će se održati dana 15.12.2017.( PETAK) s početkom u 09,oo sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i r e d :

1.      Vijećnička pitanja - aktualni sat,

2. Izviješće o izvršenju Proračuna općine Odžak za period I.-IX.2017. Godine,

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izviješća o izvršenju Proračuna općine Odžak za period I.-IX.2017. god.,

4 Nacrt - Statut o izmjenama i dopunama Statuta JP "Komunalac" d.o.o. Odžak

5.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora,

6. Izviješće o provedenoj proceduri za izradu Prostornog plana općine Odžak za period od 2015.-2035. god.,

7 Prijedlog Odluke o usvajanju Prostornog plana općine Odžak za period 2015.-2035. godine,

8 Prijedlog Odluke o provođenju Prostornog plana općine Odžak za period od 2015.-2035. godine,

9 Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija za akademsku 2017/2018. godinu,

10.Pijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja općine Odžak,

11.Pijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izviješća o procijenjenoj šteti – Elaborat o procijenjenoj šteti uzrokovanoj sušom 2017. godine na području općine Odžak,

12.Prijedlog Zaključka o usvajanju Elaborata o formiranju novih ulica i dodjeli kućnih brojeva u Odžaku,

13.Prijedlog Zaključka,

14. Informacija o aktivnostima na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige,

15. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića "Paola Cerueto" JU Odžak za pedagošku 2017./2018. godinu i Izviješće o radu Dječjeg vrtića "Paola Cerueto" JU Odžak za pedagošku 2017./2018. godine.

Sjednica će se održati u sali gradske vijećnice u Odžaku, s početkom u 09,oo sati.

Molimo Vas da sjednici neizostavno nazočite.

 

PREDSJEDATELJ O.V.-a

__________________________

Mujo Puzić