Zbog upita mještana općine Odžak, iznosimo kratku informaciju vezanu za dokument „Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Odžak“ koji je bio usvojen na III redovitoj sjednici OV-a Odžak 6.2.2017. godine.

Napominjemo još jednom, da je taj isti Program, Općinsko vijeće Odžak na svojoj IV izvanrednoj sjednici održanoj dana 28.11.2018. godine (srijeda), Odlukom „Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Odžak“  proglasilo ništavnim, te da isti nije više na snazi!

Naime, u 5. poglavlju poništenog programa, koje se odnosi na površine određene za koncesiju, nije bilo definirano vrijeme na koje bi se koncesija dodijelila.

Dakle, kako ne bi bilo nedoumica, Općinsko vijeće Odžak, u vremenu kad je program bio usvajan, nije imalo saznanja o tome da će se koncesija dodjeljivati na razdoblje od 40 godina!