Održana 22. sjednica Općinskog vijeća

Održana 22. sjednica Općinskog vijeća

Danas je u Velikoj sali Gradske vijećnice održana 22. redovita sjednica Općinskog vijeća. Sjednica kojom je predsjedavao Zlatko Mujkanović, predsjedatelj Općinskog vijeća, započela je s radom u 10 sati, a prisustvovala su 23 vijećnika. Sjednici su prisustvovali i općinska načelnica Nada Ćulap sa suradnicima, te predstavnici Javnih poduzeća i ustanova.

Sjednica je započela utvrđivanjem kvoruma i usvajanjem zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća. Nakon što je ranije dostavljeni prijedlog Dnevnog reda dopunjen točkama  Prijedlog Rješenja o razrješenju Nadzornog odbora JP Komunalac d.o.o. Odžak i Prijedlog Rješenja o imenovanju Privremenog Nadzornog odbora JP Komunalac d.o.o. Odžak, isti je i usvojen, te su vijećnici razmatrali sljedeće:

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Odžak za period 1. 1. 2023. - 30. 9. 2023. godine,
 2. Prijedlog Odluke o upravljanju, raspolaganju i stjecanju nekretnina Općine Odžak,
 3. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište/crpilište bunara vb-1 vodovoda, Vrbovac, općina Odžak,
 4. Prijedlog Odluke o promjeni prava posjeda i prava vlasništva,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č. 2299/3 i k.č. 4995/8 k.o. Donji Svilaj,
 6. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinskog izbornog povjerenstva Odžak,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka Javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinskog izbornog povjerenstva,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju Nadzornog odbora JP Komunalac d.o.o. Odžak,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Privremenog Nadzornog odbora JP Komunalac d.o.o. Odžak,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Paole Cerueto JU Odžak za pedagošku 2022./2023. godinu,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada predškolske ustanove Dječjeg vrtića Paole Cerueto JU Odžak za pedagošku 2023./2024. godinu,
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju JU Radio postaja Odžak za 2022. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Plana rada JU Radio postaja Odžak za 2023. godinu,
 14. Informacija o Implementaciji Projekata iz Strategije razvoja Općine za period 2022. - 2027. godina u 2022. godini,
 15. Informacija o poslovanju pravnih osoba po godišnjem obračunu za 2022. godinu,
 16. Informacija o Analizi stanja sigurnosti na području Općine Odžak kroz pojavne oblike kriminaliteta, javnog reda i mira, te sigurnosti prometa s predloženim mjerama za period od 1. 1. 2023. godine do 30. 9. 2023. godine s usporednim periodom od 1. 1. 2022. godine do 30. 9. 2022. godine,
 17. Vijećnička pitanja - aktualni sat.

 Svi predloženi akti usvojeni su većinom glasova ili jednoglasno, a bit će objavljeni u Službeniom glasniku Općine Odžak.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480