Održana VIII. redovita sjednica Općinskog vijeća

Održana VIII. redovita sjednica Općinskog vijeća

U velikoj sali Gradske vijećnice danas je održana VIII. redovita sjednica Općinskog vijeća, kojom je predsjedavala Nasiha Torić, predsjedateljica Općinskog vijeća. Sjednici je prisustvovalo 20 vijećnika, te općinska načelnica Nada Ćulap, tajnica općinske uprave Ivana Kljajić,načelnica Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Nihada Bećirbašić, načelnica Službe za gospodarstvo i LER Radinka Dujak, ravnatelj Doma zdravlja Ivan Ivić, v. d. ravnateljice Dječjeg vrtića Dajana Brkić, predstavnica Centra za kulturu Ljubica Radić i  suradnik UNDP-a Franc Kljajić.

Nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja zapisnika s prošle sjednice predložen je, a zatim i usvojen, sljedeći dnevni red:


1. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna Općine Odžak za 2021. godinu;
2. Prijedlog Odluke o ponovnom odlučivanju o Odluci o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Odžak za period 1. 1. do 30. 9. 2021. godine;
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Odžak za period 1. 1. do 30. 9. 2021. godine;
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Odžak za period 2022. - 2027. godina;
5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje nekretnine putem javnog nadmetanja - licitacije;
6. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Odžak;
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Odžak;
8. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija za akademsku 2021./2022. godinu;
9. Prijedlog Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području općine Odžak;
1 O. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine (Pero Pušeljić);
11. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine (Pavo Barišić);
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut JU „Centar za kulturu" Odžak;
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji djelatnih mjesta dječjeg vrtića „Paola Cerueto" JU Odžak;
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Izvješća o radu dječjeg vrtića „Paola Cerueto" JU Odžak za pedagošku 2020./2021. godinu;
15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada predškolske ustanove za pedagošku 2021./2022. godinu;
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o visini uplata participacije boravka djece u Dječjem vrtiću „Paola Cerueto" JU Odžak;
17. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana financijske sanacije Doma zdravlja u Odžaku;
18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka Javnog oglasa za imenovanje jednog člana OIP-a;
19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja - licitacije;
20. Prijedlog Rješenja o produženju mandata VD ravnatelja Dječjeg vrtića;
21 . Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti - Elaborat o procijenjenoj šteti uzrokovanoj sušom 2021. godine na području općine Odžak;
22. Informacija o poslovanju pravnih osoba po godišnjem obračunu za 2020. godinu;l
23. Vijećnička pitanja-aktualni sat.

Sve predložene odluke, osim prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o visini uplata participacije boravka djece u Dječjem vrtiću „Paola Cerueto" JU Odžak, usvojene su većinom glasova nazočnih vijećnika.

 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480