Obavijest o provođenju Ankete o radnoj snazi (ARS 2024)

Obavijest o provođenju Ankete o radnoj snazi (ARS 2024)

Federalni zavod za statistiku, u suradnji s Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS, organizira i provodi kontinuiranu Anketu o radnoj snazi u 2024. godini (ARS 2024) na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine na jedinstven način, što će omogućiti da su dobiveni podaci usporedivi na razini BiH kao i na međunarodnoj razini. ARS anketa se od 2006. godine provodila kao godišnje istraživanje, a od siječnja 2020. godine provodi se kontinuirano tijekom cijele godine.

Provođenje ARS ankete nastavlja se i u 2024. godini.

U skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2024.godinu Federalni zavod za statistiku organizira i provodi ARS anketu na području Federacije BiH.

Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim kućanstvima u svim općinama Federacije BiH.

Anketiranje kućanstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Temeljni cilj Ankete o radnoj snazi je dobivanje podataka o osnovnim karakteristikama radno sposobnog stanovništva i procjeni radne snage u zemlji, prema metodološkim uputstvima i definicijama EU.

Federalni zavod za statistiku zamoljava za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je člancima od 36. do 42. Zakona o statistici u FBiH (Službene novine FBiH br. 63/03 i 9/09), i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480