Dječji vrtić: Javni natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme

Dječji vrtić: Javni natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme

Na temelju članaka 46., 48.,  i 64. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske, broj 8/08, 10/16), članaka 24., 25. i 29. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji djelatnih mjesta dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ JU Odžak (broj 80101-30/12 od 10.05.2012.god.), te odluke Upravnog vijeća broj 80101-01-99 /20 od   31. Kolovoza 2020.godine Upravno vijeće dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ JU Odžak  raspisuje:


Javni natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme, do 31. 8. 2021. godine:

1. Odgojitelj/ica, na puno radno vrijeme   - 1 izvršitelj,

Kandidat pod rednim brojem jedan (1)  treba ispunjavati sljedeće uvjete:
-    da ima visoku stručnu spremu zvanje prof. predšolskog odgoja ili prvostupnik/bachelor predškolskog odgoja (240 ili 180 ECTS bodova)
-    da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci

Uz prijavu na Javni natječaj svi kandidati su dužni priložiti :
-    kraći životopis, adresu i kontakt telefon
-    uvjerenje o prebivalištu
-    uvjerenje od nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak
-    diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati koji su studij završili u inozemstvu dužni su dostaviti Rješenje o nostrifikaciji diplome)
-    dokaz o radnom iskustvu
-    uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-    liječničko uvjerenje (koje kandidati dostavljaju po obavljenom izboru)

Sva dokumentacija mora biti u originalnom izvorniku ili u ovjerenom presliku koji ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca od dana objavljivanja Javnog natječaja. Kandidati koji budu imali urednu prijavu bit će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za provedbu natječajne procedure kojeg imenuje Upravno vijeće dječjeg vrtića. Za kandidate koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog priopćavanja.
Prijave sa dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajne procedure kandidatima neće biti vraćene.
       
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti preporučene pošte s naznakom „ NE OTVARATI- prijava na Javni natječaj za prijem djelatnika na poziciju 1“  na adresu  :


DJEČJI VRTIĆ „PAOLA CERUETO“ JU ODŽAK
TITOVA BB , 76 290 ODŽAKIspis   E-mail