Odobren projekt "Rekonstrukcija grijanja u Domu zdravlja Odžak"

Odobren projekt "Rekonstrukcija grijanja u Domu zdravlja Odžak"

Federalno ministarstvo financija i Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP), u suradnji s Federalnim zavodom za programiranje razvoja (FZZPR) i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOG FBiH) objavilo je poziv jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) da podnesu prijave za financijsku podršku u sklopu Grant sheme „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u općinama i gradovima u FBiH“.  

Financijski doprinos Grant sheme po pojedinačnom projektu s kojim se aplicira nije mogao biti niži od 50.000 KM niti viši od 100.000 KM, a sufinanciranje od strane jedinice lokalne samouprave koja aplicira za bespovratna sredstva iz Grant sheme, minimalno 30% ukupne vrijednosti traženog iznosa od Grant sheme.

Sredstva za realizaciju Grant sheme osigurale su Vlada FBiH, kao i Vlada Švicarske, putem Projekta integriranog lokalnog razvoja koji provodi UNDP BiH. Grant shema se realizira u sklopu Financijskog mehanizma za podršku integriranog i održivog lokalnog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Javni natječaj za podnošenje prijedloga projekata objavljen je 1. 12. 2020. godine, a Općina Odžak podnijela je projektni prijedlog "Rekonstrukcija grijanja u Domu zdravlja Odžak“.
Podneseni projektni prijedlog provjeren je i ocijenjen od strane Povjerenstva, sastavljenog od imenovanih predstavnika Federalnog ministarstva financija, UNDP-a BiH i Saveza općina i gradova FBiH. Nakon evaluacije projektnog prijedloga Općine konstatirano je da isti zadovoljava tražene kriterije, što znači da je projekt odabran za financiranje.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480