Na poziv Načelnika službe CZ općine Odžak, održan je zajednički sastanak, a razlog je izrada pilot projekta od strane BH MAC-a Brčko o deminiranju 1.100.000 m² na području općine Odžak što zahtjeva prije svega suradnju sa svima koji imaju informacije o sumnjivim i minski zagađenim površinama na području općine Odžak. Isti je održan dana 20.10.2017.godine u Novom Gradu općina Odžak.

To je samo jedan od razloga zajedničkog sastanka načelnika Službi CZ svih susjednih općina i to: Odžak, Brod, Šamac, Vukosavlje, i Modriča.

 Pored minske situacije,dotaknute su i  teme procjene ugroženosti od požara u svrhu izrade planova zaštite od požara, procjena potreba i mogućnosti zajedničkog osiguranja ljudskih i materijalnih potencijala svih općina, kao i nastavak suradnje u preveniranju prirodnih i drugih nesreća na području susjednih općina.

Tako se za prvi zajednički sastanak iskristalizirala tema sastanka zaaštita ljudi i MTS-a od prirodnih i drugih nesreća u situacijama  u kojima vlastiti kapaciteti nisu dovoljni za efikasan odgovor na nastalu nesreću, pa je nužna pomoć susjednih općina  kao i oružanih snaga BIH kod obrana od poplava, zaštite i obrane od požara, kao i deminiranje na graničnim prostorima susjednih općina.

Nakon rasprave svih sudionika sastanka prevladalo je stajalište da se kod Načelnika općina Brod, Modriča, Odžak, Šamac i Vukosavlje pokrene inicijativa za potpisivanje Sporazuma o suradnji u ostvarivanju zadataka civilne zaštite, između općina Brod, Modriča, Odžak, Šamac i Vukosavlje radi praćenja stanja koordinacije aktivnosti i međusobne pomoći u ostvarivanju zadataka civilne zaštite.

Načelnici službi civilne zaštite očekuju da potpisinice Sporazuma se obvežu da će međusobno surađivati i pružati pomoć u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih, kulturnih i drugih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih nesreća, tehnoloških, ekoloških i drugih nesreća i opasnosti velikih razmjera, a naročito zajedničkom planiranju i provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava, požara, zemljotresa, RHB opasnosti, tehnoloških i drugih nesreća u onom omjeru koliko je neophodno da se osigura predupređenje nastajanja opasnosti. U obzir se uzimaju samo one prirodne i dr. nesreće koje svojim djelovanjem ugrožavaju područje potpisnica Sporazuma.

Međusobnom obavještavanju o opasnostima, nastanku i posljedicama prirodnih i drugih nesreća. Potreba utvrđivanja procedura za međusobnom razmjenom informacija i obavijesti, način razmjene podataka o potrebama i mogućnostima pružanja međusobne pomoći u snagama i sredstvima za zaštitu i spašavanje. Uspostava neposrednih komunikacija radi pravovremenog primanja informacija o opasnostima i nesrećama, i određivanje odgovornih osoba za postupanje u davanju i primanju informacija kao i drugih pitanja.

Međusobna pomoć u zaštiti i spašavanju i uklanjanju posljedica od prirodnih i drugih nesreća, upućivanje jedinica i službi zaštite i spašavanja iz jedne u drugu općinu,davanje pomoći u opremi i MTS-u za zaštitu i spašavanje, upućivanjem humanitarne i druge pomoći na područje općina pogođenih prirodnom ili drugom nesrećom.

Realizacije navedene pomoći bi išla putem zahtjeva za pomoć upućenim od strane tražitelja pomoći, koji bi sadržavao podatke o vrsti i broju potrebnih snaga CZ, količini i vrsti opreme, drugih MTS-a s rokom i mjestom na koje će se pomoć dostaviti.