Sukladno Planu rada Službe civilne zaštite i civilnih poslova općine Odžak vršeno je praćenje djelatnosti koje obavlja Agencija za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva, a odnose se na planirane radove i aktivnosti  na poplavnom području Odžačke Posavine u 2017. godini.

Tako u ovoj godini Agencija planira:

 

  1. Na savskom obrambenom nasipu predviđena je rekonstrukcija od stacionaže km 22+000 do km 27+127, čiji je cilj dovođenje nasipa na zaštitu od stogodišnjih voda + 1,20 m nadvišenja. Na pomenutoj lokaciji je izvršena eksproprijacija zemljišta te  raspisana  javna nabavka koju vodi Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini. Predaja i otvaranje ponuda je dana 25.09.2017. godine u Sarajevu. Kroz ovaj projekt riješit će se i nasip na obodnom kanalu Svilaj- Potočani od km 0+000 do km 1+600 koji je pod utjecajem visokih voda  rijeke Save. Ukoliko vremenski uvjeti dozvole radovi će započeti do kraja tekuće godine, ali gotovo sigurno neće moći biti i završeni. Riješavanjem ova dva problema poplavno područje Odžačke Posavine bit će zaštićeno nasipima uz r. Savu na vode koje se predviđaju  jednom u sto godina + 1,20m nadvišenja.

 

  1. Lijevi nasip uz rijeku Bosnu od km 0+000 do km 1+250 je rekonstruiran, tehničkim riješenjem od betonskih gabiona čime je riješen problem  „Labudove krivine“ u naselju Prud. Nastavak rekonstrukcije od km 1+250 do km 6+900 (Prud - Neteka) osiguran je sredstvima FERP-a. Proveden je javni natječaj, izabran je izvođač koji dana 29.08.2017. godine potpisuje ugovor o izvođenju predmetnih radova. Prema dinamici planirano je započeti radove odmah po uvođenju Izvođača u posao od strane Investitora i Nadzora. Ukoliko bi se nastavilo ovako lijepo vrijeme koje vlada zadnja dva mjeseca većina radova bi se mogla i okončati u tekućoj godinu, a ukoliko dođe do promjene vremena sa kišnim padavinama mora doć do prolongiranja roka završetka.

 

  1. 3. Na crpnoj stanici „Zorice I i II“ je proveden javni natječaj za remont pumpe P2 na crpnoj stanici Zorice II, izabran je najpovoljniji ponuđač te se očekuje potpisivanje ugovora i početak radova. Radovi trebaju biti gotovi do kraja godine ukoliko se nebi pojavili veći problemi. Po završetku ovog remonta ostaje još samo jedna pumpa da se izvrši remont od ukupno pet koje se nalaze na crpnoj stanici „Zorice I i II“. Također je u fazi i izbor najpovoljnijeg izvođača za sanaciju elektroopreme na istoj crpnoj stanici, čiji završetak se također očekuje do kraja godine.

 

  1. 4. Sanacija pristupnog puta uz savski nasip na dionici km 13+500 do km 17+300 (Mlin Kopačević – Nova Lađa) s branjene strane je trenutno u fazi priprema ponuda. Predaja ponuda i javno otvaranje je izvršeno dana 05.09.2017.godine. Na natječaj je apliciralo 4 ponuđača.

 

 

 

                                                                             Služba civilne zaštite i civilnih poslova