Federalna uprava CZ aktom br. 05-44/15-148/2018 od 12.03.2018. god. dostavila je preporuke kojim se nositeljima zaštite i spašavanja preporučuje da odmah poduzmu sve odgovarajuće mjere zaštite i spašavanja na svom području, u  cilju smanjenja broja požara (posebno požara na otvorenom prostoru), njihovog obima i intenziteta, kao i materijalnih šteta koje mogu nastati kao posljedica požara.