Na IV redovitoj sjednici općinskog vijeća Odžak, održanoj 20.03.2017.godine donesena je Odluka o jednokratnoj porodiljnoj naknadi  kojom se uređuju nositelji prava na porodiljnu naknadu.

Pravo na porodiljnu naknadu temelj ove Odluke pripada roditeljima, odnosno samohranom roditelju, ili zakonskom skrbniku, koji su državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem na području općine Odžak u trajanju od najmanje jedne godine neposredno prije rođenja djeteta za koje se traži porodiljna naknada, do dana isplate iste.Visina jednokratne porodiljne naknade  iznosi 1.000 KM.

Za sve upite, informacije mogu se obratiti Službi za komunikacije Općine Odžak nadležnoj za upis činjenice rođenja djeteta u Matičnu knjigu rođenih. Nadležna općinska služba će po službenoj dužnosti pozvati  sve koji imaju pravo na porodiljnu naknadu da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na porodiljnu naknadu.

Pravo na porodiljnu naknadu imaju sva djeca rođena u 2017.godini.

 

Potrebni dokumenti:

Zahtjev

Izjava

Potvrda mjesne zajednice