Pod predsjedanjem Predsjedatelja općinskog vijeća Muje Puzića, održana je V redovita sjednica Općinskog vijeća Općine Odžak. Na sjednici je nazočio Načelnik općine Odžak Jakov Ivanković sa suradnicima, Ravnateljica centra za kulturu Danica Ilić, vršiteljica dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića “ Paola Ceureto” Kata Herceg-Dujak, te Predstavnici lokalnih medija .

Od ukupno 25 vijećnika Općinskog vijeća, sjednici je bilo nazočnih 23 vijećnika, te je konstatirano da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Na početku sjednice usvojen je predloženi dnevni red većinom glasova.

Na postavljena vijećnička pitanja, Općinski načelnik i Općinske službe odgovore će dostaviti u pisanom obliku.

Usvojen je Proračun općine Odžak za 2017. godinu u iznosu od 5.286.710 KM, a u odnosu na 2016.godinu manji je za 13%.

Također je usvojena i Odluka o izvršenju Proračuna općine Odžak za 2017.godinu kao i operativni proračunski/budžetski kalendar za izradu i donošenje proračuna/budžeta općine Odžak za 2018 godinu i dokumenta okvirnog proračuna/budžeta za 2018.-2020.godinu.
Usvojena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1 m2 korisne stambene površine iz prethodne godine koja služi kao osnova za donošenje Odluke o renti, a obje služe za izračun visine rente prilikom izdavanja odobrenja za građenje.

Na sjednici je usvojena Odluka o renti kojom se propisuje postotak od prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine građevine na području općine Odžak formirane u prethodnoj godini, na temelju koje će biti određivana naknada rente za 1m2 korisne stambene površine građevine koja će biti građena na gradskom građevnom zemljištu u 2017 godine, a utvrđuje se u postotku ovisno o zoni kojoj pripada.

Usvojeno je Rješenje o produženju mandata vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića “ Paola Ceureto” Javna ustanova Odžak.

Također je razmatrano izvješće o radu Dječjeg vrtića “ Paola Ceureto” Javna ustanova Odžak za 2016.godinu, kao i izvješće o radu Centra za kulturu Odžak za 2016.godinu.