Jučer je  u prostorijama Općine Odžak – Gradska vijećnica (Mala vijećnica) održana javna rasprava - Studije uticaja na okoliš za projekat sanacije postojeće deponije komunalnog otpada “Neteka” općine Odžak i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja.

Na raspravi su sudjelovali  u radu  predstavnici Mjesnih zajednica, Općinski djelatnici i predstavnici JP “ Komunalca”.
Na početku javne rasprave nazočne je pozdravio Ivo Filipović, općinski djelatnik koji se ovim problemom bavi već par godina. Načelnik općine, Jakov Ivanković,  je u svome obraćanju rekao da je ovo duže vrijeme aktualna tema i problem, ali ne samo u Odžaku nego i u širem okruženju te da se u budućnosti mora pronaći rješenje za zbrinjavanje otpada na drugi način, a jedan od njih je  izgradnja reciklažnog dvorišta. Predsjedatelj općinskog vijeća Mujo Puzić pozdravio je nazočne i napomenuo da će Općinsko vijeće i on uvijek biti na usluzi pri donošenju pravovaljanih odluka i rješenja kako bi se problem zbrinjavanja otpada riješio na najbolji način.

Predstavnica  Federalnog ministarstva okoliša i turizma jučer je prezentirala zakonske osnove u postupku izdavanja okolišne dozvole a predstavnik konzultanta Studiju o utjecaju na okoliš za sanaciju i zatvaranje deponije komunalnog otpada Općine Odžak - Neteka, investitora Općine Odžak. Izrada Studije je rađena prema postojećim zakonima  a realizacija sanacije sadašnjeg odlagališta otpada planirana je do 2020 godine do kada bi se trebala odabrati neka od regionalnih deponija na kojoj bi se zbrinjavao ne reciklirani otpad kojega bi prema postojećem uvidu i istraživanju rađenih bušotina bilo oko 30 posto od ukupne količine. Važnost izrade ovog dokumenta je i u tome što je on preduvjet za dobivanje okolišne i drugih dozvola, a koja su uvjet za  apliciranje prema fondovima EU za financijsku potporu.

Poslije prezentacije nazočni su postavljali pitanja i davali prijedloge i sugestije. Najviše diskusija se odnosilo na postojeću, prema mišljenju nekih, ne adekvatnu lokaciju koja je udaljena samo pedeset  metara od izgrađenih stambenih objekata i koja je u drugoj gradskoj zoni što ne bi bilo primjereno i uvjetno za življenje. Napomenuto je da se pri izgradnji deponije mora voditi računa o utjecaju otpada na podzemne vode s kojima se veliki dio seoskog stanovništva  snabdijeva.