Pravni  temelj za donošenje Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine Odžak nalazi se u:

- članku 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kojim je propisana nadležnost općine za donošenje plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine,

- članku 174. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća kojim je propisano da Općinski plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća donosi općinski načelnik, a na prijedlog službe civilne zaštite općine,

- članku 38. Statuta Općine Odžak, kojim je propisano da načelnik donosi akte u okviru svoje nadležnosti, te  

- članku 21. Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara kojim je propisano da Plan zaštite i spašavanja općine sadrži sljedeća temeljna dokumenta:

1)    dokument o operativnom centru civilne zašute općine,
2)    dokument o aktiviranju, mobiliziranju i angažiranju snaga i sredstava,
3)    dokument o zadacima općinskih tijela na provođenju aktivnosti na zaštiti i spašavanju,
4)    dokument o mjerama zaštite i spašavanja,
5)    dokument o informiranju građana i javnosti,
6)    dokument o načinu suradnje s odgovarajućim općinskim tijelima civilne zaštite Republike Srpske.

Zbog svega navedenog predlaže se donošenje Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine Odžak